Hvad er DISC Analyse?

DISC Profil er et værktøj som anvendes for at udvikle selvindsigt og kommunikation. Værktøjet anvendes for at få en øget forståelse for menneskers forskellige måder at interagere med hinanden, og er af stor værdi i situationer som ved individ-, ledelses- og gruppeudvikling.

Hvad er DISC Analyse infographic

KONTAKT OS

Pär Svensson

Certificeret DISC ekspert

Udfyld formularen!

Kontakt os

DISC-analyse

DISC-analyse hjælper dig til bedre at forstå dig selv og andres adfærd. DISC er et af verdens mest anvendte personlighedstest for at udvikle menneskers selvindsigt og kommunikation.

Hvorfor vælge DISC-analyse?

DISC-analyse bygger på adfærdsforskning og har udviklet sig til sin nuværende form efter mange års evaluering og forbedring. DISC-modellen har sit udspring i William Moulton Marstons forskning fra 1920-erne.

DISC-analyse anvendes bl.a. til:
• Ledelses- og medarbejderudvikling
• Forbedret kommunikationsevne
• Forbedring af arbejdsklima
• Rekruttering
• Konfliktløsning

Hvad betyder DISC?

Forskning viser at personlige egenskaber kan deles ind i fire adfærdsmæssige stile. DISC er et akronym som beskrives i farver og står for:

• Rød (D) Dominant – har egenskaber som målrettet, viljestærk og beslutsom

• Gul (I) Indflydende – har egenskaber som udadvendt, social og påvirkende.

• Grøn (S) Stabil – har egenskaber som rolig, loyal og betænksom.

• Blå (C) Konformitet – har egenskaber som omhyggelig, spørgende og analytisk

Vi er alle farverne

Hver farve repræsenterer en kommunikationsstil, men alle mennesker har i én eller anden form alle fire farver. Blot er en til tre af farverne mere fremtrædende.

DISC Analys rödRøde (D) – styrer altid mod nye mål
Den røde DISC-adfærdsstil kendetegnes af at være målrettet, viljestærk og beslutsom. En DISC-profil med meget rød søger gerne nye udfordringer, tager hurtige beslutninger og er gode til at starte nye projekter.

DISC Analys gulGule (I) – sørger for at alle trives
Den gule DISC-adfærdsstil karakteriseres af en evne til at påvirke sine omgivelser gennem inspiration og overtalelse. En DISC-profil med meget gult er interesseret i relationer og kommunikation, sætter pris på at underholde sine omgivelser, og tager gerne beslutninger ”på følelser”.

DISC Analys grönGrøn (S) – ro midt i stormen
Den grønne DISC-adfærdsstil genkender man på dens ro og udholdenhed. En DISC-profil med meget grønt søger tryghed og stabilitet og værdsætter loyalitet og samarbejde. Grønne personer er gode til at gennemføre projekter og til at planlægge sin og andres aktivitet.

DISC Analys blåBlå (C) – holder skibet på ret kurs
Den blå DISC-adfærdsstil kendetegnes af omhyggelighed og analyse. En DISC-profil med meget blåt undgår risici og er gode til at holde sig til regler og de rådende normer. Blå personer er detaljeorienterede og er gode til at modtage kritik.

Kommunikation i flere dimensioner

I DISC-modellen findes yderligere to dimensioner – hvorvidt en person agerer udadvendt eller afventende (Røde og Gule respektive Grønne og Blå), og om personen er opgave- eller person-/menneskeorienterede (Røde og Blå respektive Gule og Grønne).

disc analys cirkel

Grund- eller tilpasset adfærd

I DISC-analysen skelner man også mellem grundadfærd, det vil sige den adfærd man udviser i trygge og velkendte situationer, samt tilpasset adfærd som er den adfærd man anvender for at passe ind i forskellige miljøer, som på en arbejdsplads. Grund-adfærd formes hovedsageligt under opvæksten og er mere statisk, medens den tilpassede adfærd er mere modtageligt for forandringer, beroende på forskellige situationer.

Fordele med DISC analyse

En DISC-analyse giver dig mange fordele som hjælper dig og din gruppe med at udvikles. Ved at gennemføre DISC-analysen får du svar på det som er værdifuldt at vide, som eksempel ved rekruttering, men som er svært at få et helhedsbillede af ved blot en traditionel jobsamtale. DISC skaber også et særdeles godt grundlag ved individ-, ledelses- og gruppeudvikling.

DISC-analyse hjælper dig og dit team:
• Øger din egen selvindsigt: hvordan du agerer i konflikter, hvad der motiverer dig, hvad som forårsager stress og hvordan du løser problemer
• Forbedrer teamwork og minimerer konflikter i gruppen
• Udvikler dit salgsarbejde ved at identificere og møde kundens købestil
• Leder mere effektivt ved at forstå hvad forskellige medarbejdere værdsætter

Øget indsigt – forbedret lederskab

I en lederposition er det nødvendigt med en forøget indsigt i egne styrker og begrænsninger i kommunikativ formåen, men også at kunne få en uddybet forståelse for medarbejdernes forskellige måder at kommunikere. Forskellige farvekombinationer har forskellige måder at kommunikere spontant, men alle kombinationer kan lære at opnå en effektiv og velfungerende kommunikation.

Moderne lederskab kræver kundskaber

Hvordan man bedst skal opmuntre og coache sine medarbejdere er også vigtig information for en leder, og her kan DISC-analysen give vigtige ledetråde til, hvad der mest effektivt motiverer medarbejderne. En person med meget rødt motiveres for eksempel stærkt af at få udfordrende arbejdsopgaver, mens en person med meget gult har et stort behov for at få positiv respons efter et veludført stykke arbejde.

Hvordan udfører man DISC-Profil?

DISC er en analyse som måler adfærds- og kommunikationsstil. Den måler ikke personlighed, intelligens eller værdier, men giver en beskrivelse af den måde man opfører sig og kommunikerer med andre mennesker. Der er ingen af adfærdsprofilerne som er bedre eller værre, men alle har sine styrker og udfordringer.

Testens udformning

DISC-testen er udformet som en egen-vurdering og består af 28 spørgsmål med 4 svarmuligheder. For hvert spørgsmål angives det alternativ som bedst passer ind, og det som passer mindst godt (en såkaldt ipsativ svarmodel). Ud fra svarene beregnes en Grundadfærd og en Tilpasset adfærd, baserat på DISC adfærd. At gennemføre DISC-testen bør ikke tage mere end 10-15 minutter.

Rapporten – redskabet for udvikling

I rapporten gives en udførlig gennemgang af blandt andet dine naturlige styrker, måder at organisere sig, motiverende faktorer, med mere. Rapporten skaber et rigtig godt udgangspunkt for diskussion, til eksempelvis forbedringsinitiativer eller ledelsesudvikling.

Hvordan anvendes DISC-analyse?

Blandt vore kunder findes alt fra store internationale virksomheder til mindre virksomheder, og også offentlig forvaltning, velgørende organisationer og privatpersoner. Hvad alle har tilfælles er at de finder DISC enkel at forstå og et effektivt værktøj for at:

• Bygge produktive team
• Udvikle effektive ledere
• Forbedring af salgsstyrken
• Forbedre kundeservicen
• Støtte i forandringsarbejdet
• Hjælpemiddel vid rekruttering, omplacering, jobskifte m.m.
• Forbedre medarbejder- og udviklingssamtaler

Historien om DISC

William Moulton Marston DISC

DISC tager sit udgangspunkt hos den amerikanske forskere og psykologen William Marston, som i 1920-erne udviklede en teori for at forklare menneskers adfærd.

Frem til dette tidspunkt, arbejdede forskerne først og fremmest med at undersøge mentalt syge personer. Men Marston ville udvikle disse idéer for at kortlægge adfærd hos almindelige mennesker.
For at teste sine teorier, behøvede Marston nogen metoder at måle de adfærdsstile han forsøgte at beskrive.

Grækerne
Allerede 444 før Kristus begyndte de gamle grækere at beskrive personlighedsstile ud fra de fire forskellige elemente Jord, Luft, Vand og Ild. På den tiden troede man at det var de ydre miljøfaktorer, som påvirkede hvordan vi agerer.

Carl Gustav Jung
Det var ikke før 1921 at den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung omtænkte disse teorier og kunne fastslå at personlighedsstile beror på interne faktorer, og hvordan vi tænker og bearbejder information. Mange personlighedstests bygger på Jungs teorier (DISC, Myers-Briggs, Kierseys fire temperamenter) og noget som er fælles for den moderne tids forskning i menneskelig adfærd er at adfærdsstilene deles ind i fire kategorier.

The Emotions of Normal People

Emotion of Normal People William Moulton Marston DISC

I 1928 publicerede Marston bogen ”The Emotions of Normal People”, hvor han forklarer menneskers adfærd og følelser ud fra fire parametre: Dominance, Influence, Steadyness og Compliance. DISC teorien valideredes siden under hans studier på Harvard University. Marston så DISC adfærdsstile som både interne og medfødte faktorer, men som også for en stor dels vedkommende påvirkes af vort ydre miljø.

Videreudvikling af DISC

Psykologen Walter Clark udviklede i 1956 den første version af DISC-analyse. Siden da har DISC-modellen fortsat med at udvikles og forbedres, ud fra blandt andet kliniske interviews og statistisk evaluering. I dag findes DISC-analysen oversat til en mængde sprog og anvendes årligt af cirka en million mennesker verden over.

Troværdighed & Validitet

Ved alle typer af tests i arbejdslivet er det vigtigt at anvende analyser som er baseret på forskning, og som er pålidelige og validerede.

Der findes mange faldgruber med tests som måler ”bløde” egenskaber. En sådan faldgrube er det som kaldes Forer-effekten, som indebærer at personer tenderer til at altid at være enige i udsagn om deres personlighed, hvis disse er tilstrækkeligt vagt formulerede og giver et positivt billede af dem.

Troværdighed – bliver det samme hver gang?

For at bedømme troværdigheden af en test eller en analyse anvender man begreberne troværdighed og validitet. Troværdigheden er hvor godt en test måler samme ting hver gang. Ved egen-vurderinger kan man aldrig opnå fuldstændig troværdighed, eftersom den aktuelle sindsstemning altid kommer til at spille en vis rolle for resultatet. Man bør dog få et lignende resultat ved gentagne tests, hvis testen skal have acceptabel troværdighed.

Validitet – måler vi den rette ting?

Validitet handler om hvorvidt testen måler det man har til hensigt at måle. Hvis man vil have et billede af en persons måde at kommunikere, så hjælper det ikke at få et resultat ud fra hvordan personen ville ønske at han eller hun kommunikerede. At personer svarer ud fra hvad forventes af dem er en anden stor faldgrubbe indenfor denne type tests. Validiteten i en adfærdsstils-analyse er svær at bevise – der findes jo ingen måde at få facit. Man må i stedet anvende indicier, som for eksempel hvor godt testen fungerer når man anvender den som udgangspunkt for retningsændring og forandring.

DISC er sikker

Eftersom DISC er anvendt over længere tid og af mange personer, så findes der et digert svarmateriale at studere. Ud fra en statistisk analyse af 44.000 svar har man henover 2014 lavet forbedringer af analysen, som har forøget troværdigheden fra et tidligere godt til et nu meget godt niveau. At have adgang til et så stort materiale og udnytte dette til konstant at forfine analysen er en af de vigtigste faktorer som gør DISC til et pålideligt, sikkert og effektivt værktøj.

Kontakt os

FØLG OS

011   06   08

FLERE SPROG

disc analys svenska disc analyse norsk disc analyysi disc profiili