DISC Modellen – Teambuilding

DISC Modellen TeamAt benytte sig af DISC-modellen indebærer en mængde muligheder, når man arbejder med grupper. Generelt set er det et hjælpsomt værktøj i den indledende fase, når et team skal bygges, men også i den fortsatte proces i et teams udvikling.

• Hvad skal vi tænke på som team?

• Hvad er vores styrker og svagheder?

• Hvad motiverer os og i hvilke situationer føler vi os stressede?

DISC-profilerne giver uvurderlig information om specielle dele af teamets udviklingsproces, eksempelvis når det gælder hvordan gruppemedlemmerne arbejder sammen, både i gruppen som helhed og på et mere individuelt plan, i personlige arbejdsrelationer.

DISC-analysen spiller også en vigtig rolle ved forståelsen af gruppelederens rolle, og hjælper til at udvikle dennes kommunikation og effektivitet.

DISC-modellen måler fire grundlæggende faktorer ved sammensætningen af gruppen: Ledelse, Kommunikation, Stabilitet og Produktivitet.

Hver af disse fire Gruppeprofiler har også sin modpol; for eksempel kan et team som har et lavt niveau af Ledelse siges at være gruppefokuseret, med betoning på Delagtighed. I denne del om teambuilding kommer vi til at gå igennem disse fire profiler, samt deres modpoler.

Ledelse: Et højt niveau af Ledelse betyder et resolut og målrettet team, sædvanligvis med et stærkt lederskab. Grupper med et lavt niveau af Ledelse er gruppefokuserede og kendetegnes af Delagtighed.

Kommunikation: Som navnet antyder findes det i grupper som er beroende på at have en velfungerende kommunikation og positive relationer mellem gruppemedlemmerne. I fald niveauet af Kommunikation er lavt kaldes Gruppeprofilen for Implementerende.

Stabilitet: Høj stabilitet indebærer et pålideligt og forudsigeligt team, hvis medlemmer foretrækker at undgå forandringer. Grupper uden Stabilitet kaldes for Fleksible.

Produktivitet: Er ordet som anvendes for at beskrive grupper hvis medlemmer er procesfokuserede samt fokuserede på kvalitet. Et lavt niveau af Produktivitet resulterer i det modsatte: høj Kreativitet.

Det er vigtigt at huske på at de høje værdier i en Gruppeprofil er lige så vigtige som de lave. I en DISC-profil ville et lavt niveau af Rød (D) Dominans kunne tolkes som om der findes et afsavn af en bestemt dominant DISC-adfærd (det vil sige at der findes et ikke-selvhævdende adfærdsmønster).

Til sammenligning betyder et lavt niveau af Ledelse i en Gruppeprofil noget positivt – det indebærer ikke at der findes en brist i Ledelse, men at der findes et højt niveau af deltagelse indenfor gruppen.

KONTAKT OS

Pär Svensson

Certificeret DISC ekspert

Udfyld formularen!

Udfyld formularen!

Ledelse

Ledelse modsvarer Rød (D) Dominans i DISC-modellen. Det er normalt i grupper hvis medlemmer også har denne DISC-profil. I team-terminologi refererer det til en gruppe, hvis medlemmer er drevet af Dominante individer. Eftersom disse har et klart billede af sine mål og formål påvirker de også gruppen med sine værdier; de forsikrer sig om at de andre medlemmer koncentrerer sig om det som kræves for gruppen som helhed.

Ledelse er også relateret til gruppens fælles ansvar. Stærkt styrede grupper tenderer til at opfylde sit ansvarsområde mere effektivt, og jo mere Dominante og autoritære gruppemedlemmerne er, desto mere tenderer de til at sig at det sker.

Til den negative side (alle Gruppeprofiler har både en positiv og en negativ side), hører at Ledelsesorienterede grupper ofte skaber et vældigt udfordrende og krævende arbejdsmiljø; det er hvad den Røde Dominante DISC-profil foretrækker. En gang imellem kommer dette uundgåeligt til at skabe vanskeligheder for de mindre dominante medlemmer i gruppen, som i værste fald føler sig stressede.

Delagtighed (Ledelses modpol)

En gruppe med et lavt niveau af Ledelse kaldes for Delagtig, hvilket indebærer lidt Rød og lav Dominans i DISC-modellen. Et afsavn af selvhævdelsesbehov samt dynamik indebærer at gruppens medlemmer sædvanligvis undgår at tage personligt ansvar for sine handlinger, og at de i stedet foretrækker at udstikke en fælles vej sammen med de andre medlemmer i gruppen.

Følelsen af kollektivt ansvar, som en sådan indstilling opmuntrer til, kan hjælpe til at udvikle en holdånd hvor man stoler på hinanden, hvilket på sigt også opbygger tillidsfulde og positive relationer mellem gruppemedlemmerne. At delegere vigtige beslutninger til gruppen kan dog distrahere teamet fra dets formål. Og også i de tilfælde hvor disse formål fastholdes, tenderer beslutningsprocessen til at være mere tidskrævende end for grupper med et højt niveau af Ledelse.

Kommunikation

Kommunikation er den Gruppeprofil som i DISC-modellen modsvarer Indflydelse (Gult). Det er en profil som kan ses i grupper hvor der findes en høj repræsentation af åbne, socialt udtryksfulde DISC-adfærdsprofiler. Når Kommunikation optræder i en Gruppeprofil kan man forvente sig at medlemmerne interagerer med hinanden på en positiv og sædvanligvis uformel måde.

At udvikle stærke personlige relationer indenfor gruppen er lige så vigtigt for dens medlemmer som at gruppen er operationel. Grupper med et højt niveau af Kommunikation er sammensvejsede; dens medlemmer stoler på hinanden og føler indbyrdes tillid.
Betoningen af social interaktion, som den Kommunikative DISC-profilen indebærer, kan dog indvirke på en gruppes effektivitet. Eftersom medlemmerne lægger stor vægt på at udvikle og opretholde gode relationer med hinanden kan det føre til at de bliver distraherede fra mere praktiske arbejdsopgaver.

Implementering (Kommunikations modpol)

En gruppe med et lavt niveau af Kommunikation kaldes for Implementerende. I en sådan gruppe fokuserer og koncentrerer medlemmerne sig om praktiske arbejdsopgaver og er delagtige i at disse udføres. Medlemmerne foretrækker at koncentrere sig om sit eget arbejde og forsøger sædvanligvis at undgå at blive distraherede eller afbrudt.

Eftersom medlemmerne i en Implementerende gruppe per definition er ganske ukommunikative kan det føre til vanskeligheder når det gælder det at integrere medlemmerne i gruppen på en arbejdsplads. Gruppemedlemmernes evne til at koncentrere sig om en speciel arbejdsopgave er værdifuld, men arbejdet tenderer til at ske i et slags vakuum, hvor hvert gruppemedlem arbejder uden noget forhold til de andre medlemmer i gruppen. Det indebærer at Implementerende grupper, som også har sine fordele, kan forventes at behøve mere detailstyring end andre typer af teams.

Stabilitet

Stabilitet er DISC-profilen for grupper som associeres med blandt andet modstand mod forandring. Stabilitet forekommer når en gruppe indeholder mange Grønne personer. Eftersom gruppemedlemmerne vil undgå at arbejdsmiljøet forandres tenderer de til, når gruppekulturen en gang er etableret, at holde fast i den.

Det tager tid for Grønne personer at tænke over og tilpasse sig nye situationer, og derfor tager Stabile DISC-grupper mere tid om at udvikle sig end andre teams. Inden medlemmerne kan arbejde på en tryg måde må de oparbejde gensidigt velfungerende arbejdsrelationer samt udvikle en struktur for gruppen.

Når gruppen har udviklet en velfungerende struktur arbejder den pålideligt og sammenhængende. Medlemmerne i et Grønt team tager dog den velovervejede og tankefulde måde at arbejde med til gruppen, og på den måde tenderer arbejdsopgaverne for en Stabil gruppe til at tage længere tid at udføre end for andre typer af teams.

Fleksibilitet (Stabilitets modpol)

I DISC-modellen modsvares lav Stabilitet af Fleksibilitet. Præcis som man kan forvente, er dette den direkte modpol til den Grønne indstilling som kan ses i Stabile teams; gruppemedlemmerne søger forandring og variation og forsøger at gennemføre sine arbejdsopgaver så hurtigt som muligt – de har sædvanligvis en lav koncentrationstærskel og kommer let til at kede sig.

Under visse omstændigheder indebærer dette et meget stærkt team, mens det i andre situationer er lige modsat. For eksempel er Fleksible grupper velegnede inden salg, men mindre egnede for langvarigt eller forudsigeligt arbejde, specielt når det handler om at følge en allerede udarbejdet planlægning.

Produktivitet

Produktivitet er den sidste af de fire primære Gruppeprofiler. Den modsvarer DISC-modellen Blå Konformitet, og viser at gruppemedlemmerne har en interesse i praktiske spørgsmål som vedrører effektivitet og produktivitet. Medlemmerne foretrækker at holde sig til de givne arbejdsopgaver. På den måde kan Produktivitet, præcis som navnet antyder, siges at være gruppens primære formål.

Produktivitet har meget tilfælles med Implementering (modpolen til det Gule team), men det findes også visse forskelle. Produktive grupper vil for eksempel kræve en klar definition af målene, mens Implementerende grupper sædvanligvis ikke vil have en allerede udarbejdet plan (også selvom denne type gruppe også kan drage nytte af og bruge en sådan plan). For medlemmer i Produktive grupper er kvaliteten af arbejdet de udfører vældigt vigtigt, mens det ikke nødvendigvis er tilfældet i Implementerende teams.

Produktivitet er den ideelle profil at lede efter i de grupper hvor kvalitet og effektivitet er gruppens primære anliggende. Produktive grupper tenderer dog til ofte at negligere andre spørgsmål som vedrører arbejdsrelationer, men hvis sammenhæng og effektivitet er vigtigt på lang sigt, bliver Produktivitet en mindre vigtig faktor.

Kreativitet (Produktivitets modpol)

Når en gruppe har et lavt niveau af Produktivitet behøver det ikke nødvendigvis være et dårligt tegn, men det indikerer at gruppen formentlig behøver mere styring end andre typer af teams. Ifølge DISC-analysen er Produktive grupper Kreative. Medlemmerne i en sådan gruppe er både selvstændige og har originale idéer, hvilket gør at de kan tænke udenfor rammerne og arbejde efter ikke-givne retningslinjer, hvilket i sin natur hjælper til at finde andre, og unikke, problemløsninger.

Denne uafhængighed kan imidlertid også føre til vanskeligheder i selve gruppesituationen. Personer med denne profil tenderer til at arbejde bedre alene end i en gruppe, og derfor er uenighed indenfor gruppen heller ikke usædvanligt. Præcis som afsavnet af Produktivitet antyder, tenderer sådanne individer også til at fokusere på andre ting end gruppens specifikke formål og mål, hvilket kræver en omhyggelig og grundig ledelse for at gruppen skal arbejde sammen på en effektiv måde.

Kontakt os

FØLG OS

011   06   08

FLERE SPROG

disc analys svenska disc analyse norsk disc analyysi disc profiili